OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

poniżej kwoty

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

 dostawę lekkiego oleju opałowego

do

 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Samostrzelu


ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

Samostrzel, dnia 01.02.2016 r.