Szanowni Państwo Pracodawcy.

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw[1]
, informujemy, że w art. 1 pkt 14 ww. ustawy, w zakresie dotyczącym art.15f, znalazły się regulacje dotyczące m.in. świadczenia pracy przez pracowników młodocianych. Zgodnie z tymi przepisami w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe2, pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Przepis ten jest kategoryczny i nie daje pola do uzgodnień między pracodawcą a młodocianym. Na mocy tego przepisu pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego ze świadczenia pracy, bez względu na stanowisko samego młodocianego w tej sprawie.

Jednocześnie informujemy, że pogląd, który prezentujemy został potwierdzony przez Departament Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Związek Rzemiosła Polskiego o tym fakcie został
w dniu 29 kwietnia 2020 roku poinformowany odrębnym pismem.

[1] Dz.U., poz. 568
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm