Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł i nie mniejszej jednak niż 50.000,00 zł określonej w ustawie z dnia 11 września 2019r.  ( Dz.U., poz.2019)  Prawo zamówień publicznych. Zamawiający/Nabywca: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im .W. Witosa , w Samostrzelu, Samostrzel 9 89-110 Sadki NIP 558 138 16 14   Regon 000096709 tel.52 […]