Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust.2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. –  Prawo zamówień publicznych. Zamawiający/Nabywca: