Uczestnicy stażu zostaną wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zostanie powołana komisja rekrutacyjna w skład, której wchodzić będą:

 • Małgorzata Ciechanowska – dyrektor szkoły;
 • Damian Poniewierski – nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektu;
 • Adrianna Grzegorek-Trybuszewska – kierownik kształcenia zawodowego.

Osoba ubiegająca się o staż w ramach Projektu musi spełnić następujące kryteria:

 1. być uczniem ZSP w Samostrzelu
 2. mieć ukończone 16 lat w dniu aplikowania do uczestnictwa,
 3. Wykazać się komunikatywną znajomością języka angielskiego, a zwłaszcza terminologii zawodowej,
 4. Wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zawodowymi na poziomie co najmniej dobrym,
 5. Posiadać pozytywną opinię wychowawcy zawierającą informacje dotyczące zachowania, zaangażowania w prace na rzecz szkoły.

Uczeń ubiegający się o udział w stażu w ramach Projektu musi złożyć do 18 czerwca 2021 roku deklarację zawierającą:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Zgodę rodziców (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni),
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Zobowiązanie do prowadzenia dokumentacji stażu w formie pisemnej i elektronicznej.

Komisja rekrutacyjna dokona zakwalifikowania kandydatów na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Znajomość języka angielskiego – pod uwagę będzie brana ocena z pierwszego semestru roku szkolnego 2020/2021 (max 5 pkt),
 2. Umiejętności i wiadomości zawodowe – kierownik kształcenia praktycznego dokonana analizy ocen z przedmiotów zawodowych i po ich uśrednieniu przydzieli kandydatowi punkty (max 5 pkt),
 3. Zachowanie – pod uwagę będzie brana ocena z pierwszego semestru roku szkolnego 2020/2021 (max 5 pkt),
 4. Udział w konkursach zawodowych (przedmiotowych) (max 2pkt).

Komisja dokona analizy wyników postępowania i na tej podstawie wyłoni 24 uczestników oraz grupę osób zakwalifikowanych na listę rezerwową. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2021 roku.

Osoby zakwalifikowane do listy rezerwowej przechodzą na listę osób wyjeżdżających w chwili rezygnacji uczestników z listy podstawowej.

Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od niekorzystnej decyzji komisji rekrutacyjnej w formie pisemnej skierowane do koordynatora projektu w terminie 2 tygodni od chwili ogłoszeni wyników rekrutacji.

Deklarację należy składać w sekretariacie szkoły lub skan na adres e-mail szkoły (sekretariat@zspsamostrzel.edu.pl)