8 kwietnia 2021 roku uczniom IV klasy Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu wręczono świadectwa egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które odbyły się w styczniu tego roku. Zdawalność egzaminu w technikum weterynarii (kwalifikacja RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego) wyniosła 100 % (dla porównania zdawalność egzaminu w województwie kujawsko-pomorskim – 93 %, w kraju – 92 %), a w technikum rolniczym (kwalifikacja RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej) 90 % (zdawalność egzaminu w województwie kujawsko-pomorskim – 63 %, w kraju – 67 %) .

Analiza wyników egzaminów świadczy o wysokiej jakości kształcenia, efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych i bardzo dobrym wyposażeniu placówki, która pełni rolę Ośrodka Egzaminacyjnego.

Uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!

Porównanie zdawalności egzaminów zawodowych w sesji styczeń 2021 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, województwie kujawsko-pomorskim i kraju (w %).

Materiał: Adrianna Grzegorek-Trybuszewska