Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust.2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. –  Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający/Nabywca:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im .W. Witosa ,

w Samostrzelu, Samostrzel 9

89-110 Sadki

NIP 558 138 16 14   Regon 000096709

tel.52 3850826

e-mail: sekretariat@zspsamostrzel.edu.pl

zaprasza do złożenia ofert na:

remont budynku warsztatowo-garażowego – naprawa dachu oraz remont elewacji

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu