Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł i nie mniejszej jednak niż 50.000,00 zł określonej w ustawie z dnia 11 września 2019r.

 ( Dz.U., poz.2019)  Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający/Nabywca:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im .W. Witosa ,

w Samostrzelu, Samostrzel 9

89-110 Sadki

NIP 558 138 16 14   Regon 000096709

tel.52 3850826

e-mail: sekretariat@zspsamostrzel.edu.pl

                                           zaprasza do złożenia ofert na:

sukcesywną dostawę oleju opałowego w ilości 45 000 litrów do kotłowni

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu