1. PODSTAWA PRAWNA

Nabór uczniów do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu odbywa się na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (DZ.U. z 2019 poz. 1737)

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁĘ:

 • wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły wg wzoru ustalonego przez ZSP w Samostrzelu (załącznik nr1), wypełniony na komputerze lub odręcznie,
 • zaświadczenie z wymaganych badań lekarskich,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej lub po gimnazjum,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz pracę w wolontariacie,
 • 1 zdjęcie
 • oraz w następujących przypadkach:
KryteriumDokument potwierdzający
Wielodzietność rodziny kandydata. Oświadczenie rodzica/opiekuna
Niepełnosprawność kandydata.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydataOświadczenie rodzica/opiekuna
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydataOświadczenie rodzica/opiekuna
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydataOświadczenie rodzica/opiekuna
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinieOświadczenie rodzica/opiekuna
Objęcie kandydata pieczą zastępcząDokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

Wyżej wymienione dokumenty muszą być dostarczone osobiście przez kandydatów lub ich rodziców/opiekunów bądź za pośrednictwem poczty, listem poleconym zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów należy zachować wszelkie środki ostrożności w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

2. OFERTA EDUKACYJNA

TECHNIKUM:

 Technik weterynarii

– przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: biologia

– języki: angielski, niemiecki

– technik weterynarii przygotowany jest do chowu i hodowli zwierząt, diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt, prowadzenia badań przed i po ubojowych zwierząt i mięsa. Może pracować w przychodniach i lecznicach, laboratoriach, schroniskach, zakładach hodowli, fermach, stadninach koni, zakładach przetwórstwa spożywczego.

Wszyscy uczniowie technikum weterynarii mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B.

Technik architektury krajobrazu

– przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

– języki: angielski, niemiecki

– technik architektury krajobrazu projektuje, urządza, pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich. Może pracować w biurach projektowania obiektów architektury krajobrazu, przedsiębiorstwach wykonywania i pielęgnacji obiektów architektury, jednostkach administracji samorządowych (m.in. w wydziałach geodezji kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni w placówkach służb ochrony zabytków i przyrody.

Wszyscy uczniowie technikum architektury krajobrazu mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii T.

Technik rolnik

– przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

– języki: angielski, niemiecki

– technik rolnik organizuje i nadzoruje prace związane z uprawą roślin oraz chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Może prowadzić własną działalność gospodarczą, gospodarstwa agroturystyczne, marketing produkcji rolniczej. Może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Wszyscy uczniowie technikum rolniczego mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii T

Technik turystyki na obszarach wiejskich   NOWOŚĆ!!!

– przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

– języki: angielski, niemiecki

– technik turystyki na obszarach wiejskich jest przygotowany do planowania i organizacji pobytu turystów na wsi, wykonywania prac w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych, potrafi także planować i analizować strategię rozwoju własnej działalności gospodarczej, może prowadzić własne gospodarstwo rolne lub agroturystyczne.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

Rolnik

Wszyscy uczniowie  mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii T.

Ogrodnik

Wszyscy uczniowie  mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii T.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Wszyscy uczniowie technikum rolniczego mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B i T.

3. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu.

Informacja o przeliczaniu na punkty poszczególnych kryteriów – wyników egzaminu po szkole podstawowej, ocen z zajęć edukacyjnych, za świadectwo, konkursów organizowanych przez kuratora oświaty oraz innych konkursów tematycznych o zasięgu ponadwojewódzkim i wysokich miejscach w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty na terenie szkoły jest umieszczona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (DZ.U. z 2019 poz. 1737)

Wykaz przedmiotów ze świadectwa do obliczenia punktów na poszczególne kierunki
Technik w zawodzie:Punktowane przedmioty ze świadectwa
technik rolnikjęzyk polski, matematyka, język obcy, biologia
technik architektury krajobrazujęzyk polski, matematyka, język obcy, biologia
technik weterynariijęzyk polski, matematyka, język obcy, biologia
technik turystyki obszarów wiejskichjęzyk polski, matematyka, język obcy, biologia
  
  
Uczeń branżowej szkoły I stopnia w zawodzie: rolnik, ogrodnik, mechanik – operator urządzeń i maszyn rolniczychjęzyk polski, matematyka
  
  

4. TERMINY  POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE  TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin
w postępowaniu uzupełniającym
1          Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymOd  17 maja 2021 r. (poniedziałek) do 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek)
do godz. 15.00
Od 03 sierpnia 2021 r. (wtorek)   do 05  sierpnia 2021 r. (czwartek) do godz. 15.00
   2Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasistyOd 25 czerwca 2021r . (piątek) do 14 lipca 2021 r. (środa) do godz. 15.00 
3Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskieOd 17 maja 2021 r.
 ( poniedziałek) do 26.07.2021 r.
( poniedziałek)
 
  4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okolicznościDo 14 lipca 2021 r. (środa)              Do 05 sierpnia 2021 r. (czwartek)              
  5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
22  lipca 2021 r. (czwartek)  godz. 12.0016 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) godz.12.00  
6Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduOd 23 lipca 2021 r. (piątek) do 30 lipca  2021 r. (poniedziałek) do godz. 15.00Od 17 sierpnia 2021r. (poniedziałek)
do 20 sierpnia  2021 r. (czwartek) do godz. 15.00          
7  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
02  sierpnia 2021r. (wtorek)   godz. 14.00      23 sierpnia 2021  r. (piątek) godz. 12.00
 • PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Samostrzel, 15.03.2021r.