REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W SAMOSTRZELU

Technikum kształcące w zawodach:

  • Technik weterynarii
  • Technik rolnik
  • Technik architektury krajobrazu

Szkoła  Branżowa I stopnia kształcąca w wybranych przez kandydatów zawodach

 DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE PRZY REKRUTACJI:

  • PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY ZŁOŻONE ELEKTRONICZNIE,
  • ZAŚWIADCZENIE LEKARZA MEDYCYNY PRACY O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO WYKONYWANIA  WYBRANEGO ZAWODU
  • 1 ZDJĘCIE LEGITYMACYJNE KANDYDATA,
  • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB GIMNAZJUM,
  • ZAŚWIADCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ O WYNIKACH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY LUB GIMNAZJALNYCH

TERMINY: